HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนผ่านช่องทาง LINE เริ่ม 30 ตุลาคม นี้

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ลงทะเบียนผ่านช่องทาง LINE

 

 

เพิ่มเติม

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ให้บริการ DRIVE THRU VACCINATION ปลอดภัย สะดวก ไม่ต้องลงจากรถ

เพิ่มเติม

วัยทอง ...ดูแลตัวเองให้สตรอง

เพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Early Screening Cancer Program

เพิ่มเติม

ทำไมควรตรวจ Sleep test

เพิ่มเติม