HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ศูนย์และคลินิก

ศูนย์และคลินิก

ศูนย์ทันตกรรม

เพื่อสุขภาพในช่องปากและฟันที่ดี
ศูนย์ทันตกรรมสมัยใหม่ ให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทันตบุคลากรที่ผ่านการอบรม ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ผ่านกระบวนการปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล

ขอบเขตการให้บริการ

ทันตกรรมแบบทั่วไป
 
 • การตรวจวินิจฉัย การถ่ายเอกซเรย์ การให้คำปรึกษาพร้อม การวางแผนการรักษา
 • การอุดฟันและ การเปลี่ยนวัสดุอุดเก่า
 • การขัดฟันและขูดหินปูน

ทันตกรรมเพื่อความงาม
 
 • การฟอกสีฟัน
 • ครอบฟัน และ สะพานฟัน
 • เคลือบผิวฟัน
 • การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน
 • การอุดฟันและการเปลี่ยนวัสดุอุดเก่าด้วย วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน

ทันตกรรมรากฟันเทียม
 
 • การปลูกรากฟันเทียม

ทันตกรรมประดิษฐ์
 
 • ครอบฟัน
 • สะพานฟัน
 • ฟันปลอม

ทันตกรรมจัดฟัน
 
 • จัดฟันแบบโลหะ

การรักษารากฟัน
 
 • รักษารากฟัน

ศัลยกรรมช่องปาก
 
 • ถอนฟัน
 • ผ่าฟันคุด

การรักษาโรคเหงือก
 
 • การเกลารากฟัน
 • การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก
 • การศัลยกรรมเพื่มเหงือก (แก้ปัญหาเหงือกร่น)
 • การศัลยกรรมเหงือกเพื่อ ปรับความยาวของฟัน

ทันตกรรมป้องกัน
 
 • การเคลือบหลุมร่องฟันและ การเคลือบฟลูออไรด์
 • การป้องกันฟันผุ
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสม
 • การนำวัสดุเรซินมาใช้เพื่อการปกป้องฟัน
 • คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยภายในช่องปาก

ทันตกรรมเด็ก
 
 • การขัดฟันและขูดหินปูน
 • การอุดฟัน
 • การเคลือบฟันด้วย ฟลูออไรด์
 • การใช้เครื่องมือ รักษาช่องว่างของฟัน
 • การควบคุมและ ปรับปรุงพฤติกรรมของเด็ก