HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ศูนย์และคลินิก

ศูนย์และคลินิก

Healthy Mobile

พื้นที่ภายในรถ ULTRASOUND MOBILE

 - ห้อง ULTRASOUND 3 ห้อง
 - ที่นั่งรอรับบริการ 2 ที่ ด้านหน้า
 - เคาน์เตอร์ต้อนรับผู้ใช้บริการด้านหน้า

ข้อดี

1. ปลอดภัยจากรังสี
2. มีความรวดเร็วในการตรวจ
3. สะดวกไม่เจ็บปวดระหว่างการตรวจ
4. สามารถตรวจได้หลายระนาบ และหลายๆครั้งได้ 

รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่  Mobile Mammogram & Automated Ultrasound Breast

เครื่องอัลตราซาวนด์เต้านม Automated  ตรวจเห็นอะไรได้บ้าง?

1. ถุงน้ำ (Cyst) 

2. ก้อนเนื้อที่สงสัยมะเร็งและไม่ใช่มะเร็ง

เครื่องตรวจแมมโมแกรม Digital ตรวจเห็นอะไรได้บ้าง?

1.ก้อนเนื้อที่สงสัยมะเร็งและไม่ใช่มะเร็ง

2.หินปูนในเต้านมทั้งที่ใช่และไม่ใช่มะเร็ง