HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ศูนย์และคลินิก

ศูนย์และคลินิก

ศูนย์สุขภาพเด็ก

เรื่องสุขภาพเด็กเราพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจรักษาโรคโดยกุมารแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง การตรวจวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลเด็ก แบบองค์รวม และครบวงจร โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา ครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาล และดูแลอย่างใกล้ชิด หอผู้ป่วยเด็กที่พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ออกแบบสำหรับเด็ก และดูแลโดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมด้านการดูแลเด็กโดยเฉพาะ


การให้บริการ

สาขาเด็กทั่วไป
·         ตรวจรักษาโรคเด็กทั่วไป เปิดให้บริการตรวจรักษาตลอด 24 ชั่วโมง
·         ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กโดยการให้วัคซีน
·         ให้คำปรึกษาการเลี้ยงดูและภาวะความเจ็บป่วยในเด็ก
 
สาขาภูมิแพ้เด็ก
·         ตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก
·         ทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในเด็กโดยการเจาะเลือด, การทำ Skin test
·         สอนและให้คำปรึกษาการใช้ยาภูมิแพ้
·         ให้คำแนะนำการปฎิบัติตนเพื่อหลีกการเกิดโรคภูมิแพ้ในเด็ก
 
สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
·         ตรวจรักษาผู้ป่วยทางจิตในเด็กและวัยรุ่น เช่น สับสนทางเพศ
·         ทดสอบพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา
·         ให้คำปรึกษาในเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้, เด็กสมาธิสั้น, เด็กออทิสติก, เด็กพูดไม่ชัด
·         ให้คำปรึกษาการปรับพฤติกรรมและอารมณ์เด็ก เช่น ปัญหาเด็กทำร้ายร่างกาย, ปัญหาครอบครัว, ปัญหายาเสพติด
·         นักฝึกพูดอรรถบำบัด (ออกตรวจทุกวันศุกร์)
 
สาขาทารกแรกเกิดและวิกฤต
·         ตรวจรักษาภาวะผิดปกติในเด็กแรกเกิดถึง 1 เดือน
·         ดูแลเด็กคลอดก่อนกำหนดและมีภาวะแทรกซ้อน
·         ดูแลเด็กที่มารดามีภาวะเสี่ยงสูงระหว่างตั้งครรภ์