HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ศูนย์และคลินิก

ศูนย์และคลินิก

ศูนย์ไตเทียม

การให้บริการ

● ให้บริการฟอกเลือดล้างไต (HEMODIALYSIS) ด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่ได้มาตรฐาน AAMI ได้รับการตรวจรับรองโดยสมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา
● ให้บริการล้างไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่มีปัญหาไตวายในหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ด้วยวิธีการล้างไตที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่าเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยรายนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฟอกเลือดล้างไต หรือการฟอกเลือดล้างไตแบบต่อเนื่อง (CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY)
● มีจำนวนเครื่องไตเทียมเปิดให้บริการภายในแผนกไตเทียม 8 เครื่อง และมีเครื่องสำรองสำหรับให้บริการที่หอผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน อีก 1 เครื่อง รวมทั้งหมด 9 เครื่อง
● เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 7.00 - 17.00 น. 2 รอบ และปิดทำการทุกวันอาทิตย์
● ให้บริการนอกเวลา 24 ชม. กรณีฉุกเฉิน
● มีอายุรแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญโรคไต 3 ท่าน
● มีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไตเทียม ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมไตเทียม ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ฟอกเลือด ให้คำแนะนำถ้าผู้ป่วยมีปัญหา สามารถโทรปรึกษาได้
● พยาบาลที่แผนกไตเทียมผ่านการอบรมเฉาะทางด้านไตเทียม ทุกท่าน จำนวน 5 ท่าน
● มีระบบน้ำ RO ที่ได้มาตราฐาน ตรวจสอบ - เพาะเชื้อ ทุก 1 เดือน
● มีการตรวจสอบเครื่องไตเทียมทุกเดือน เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการบริการ
● มีอุปกรณ์และทีมงานช่วยฟื้นคืนชีพครบถ้วน, มีเครื่องมือทันสมัยอื่นๆ ภายในหน่วยงาน เช่น เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ เครื่องกระตุกหัวใจ และเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในร่างกาย ช่วยในการเฝ้าระวังผู้ป่วยได้ตลอดเวลา รู้อาการเปลี่ยนแปลงทันท่วงที
● ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไตเทียมและระบบน้ำทุกวัน ก่อนใช้กับผู้ป่วย
● ห้องผู้ป่วยจัดเป็นสัดส่วน โดยเป็นห้องเดี่ยวทุกห้อง จำนวน 8 ห้อง ภายในห้องมีโทรทัศน์ และ โซฟา สำหรับ ญาติผู้ป่วย ทุกห้อง
● มีห้องพักเฉพาะญาติผู้ป่วยเป็นสัดส่วน
 
 เปิดให้บริการผู้ป่วย ที่ใช้สิทธิต่าง ดังนี้
● ให้บริการฟอกเลือดสิทธิประกันสังคม เบิกได้ครั้งละ 1,500 บาท
● ให้บริการฟอกเลือดสิทธิเบิกตรงสวัสดิการราชการ เบิกได้ครั้งละ 2,000 บาท
● ให้บริการฟอกเลือดสิทธิ สปสช. เบิกได้ครั้งละ 1,500 บาท
 
แพทย์ประจำศูนย์
อายุรแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญโรคไต 3 ท่าน
● พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไตเทียม ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมไตเทียม ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ฟอกเลือด ให้คำแนะนำถ้าผู้ป่วยมีปัญหา สามารถโทรปรึกษาได้ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านไตเทียม ทุกท่าน จำนวน 5 ท่าน