Bangkok Hospital Rayong

HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เรียนท่านผู้มีเกียรติ

ขอต้อนรับท่านสุ่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลซึ่งได้ปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้น ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือข้อมูลทางการแพทย์ที่มีประโยชน์ และสามารถทำการนัดหมายเพื่อพบแพทย์ผ่านทางระบบของเว็บไซต์ เรามุ่งมั่นให้การดูแลทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานที่ดีและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และปรารถนาที่จะฟังความเห็นของท่านเพื่อนำไปประกอบการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นต่อไป

ในนามของคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนโรงพยาบาล

ด้วยความเคารพ

นพ.จารุวัฑ ใช้ความเพียร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง