Bangkok Hospital Rayong

HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

เป็นบริษัทในเครือของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันดีในนาม "โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง" เป็นโรงพยาบาลลำดับที่ 12 ของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และ เป็นเลิศด้านบริการ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งบุคลากร ที่มีความพร้อม ทางด้านความรู้ และความชำนาญในการให้บริการนับตั้งแต่เปิดดำเนินการมาจนถึงวันนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ได้ให้ความสำคัญกับการจัดหาบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม และ ใส่ใจต่อ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน

ดังจะเห็นได้จากจำนวนแพทย์ประจำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ที่มีจำนวน 68 ท่าน แพทย์ที่ปรึกษา 152 ท่าน และมีจำนวนเตียงถึง 160 เตียง มีการลงทุนด้านเทคโนโลยี ทางการแพทย์เพื่อช่วยการตรวจวินิจฉัยให้มีประสิทธิภาพแม่ยำยิ่งขึ้น เช่น เครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI , เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64-Slice CT , เครื่องอัลตราซาวนด์ 4 มิติ , เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล DSI , ระบบเชื่อมต่อการจัดการเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ด้วยระบบ ดิจิตอล PACS , เครื่องฉีดสีและขยายหลอดเลือดหัวใจ Cathlab และ เครื่อง Ultrasound Automated (เครื่องเดียวในจังหวัดระยอง) มีการจัดตั้งพัฒนาคลินิก และศูนย์การแพทย์ หรือ บริการเฉพาะโรคศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ และพิษวิทยาทางอุตสาหกรรม ให้บริการตรวจสุขภาพกลุ่มบริษัท และ โรงงาน รวมทั้งมีการขยายขอบเขต การให้บริการไปยังพื้นที่ต่างๆครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดระยองซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวระยองและใกล้เคียง