ค้นหาแพทย์

ประจำศูนย์/แผนก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ชื่อ-นามสกุล

ประเภท

วันออกตรวจ (กรณีไม่ระบุหมายถึงไม่จำกัดวันออกตรวจ)Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15 Next All

ชื่อ-นามสกุล:
นพ. ศุภมิตร เชาว์อารีย์
ใบประกอบโรคศิลป์:
ว.23075
ประจำศูนย์/แผนก:
ศูนย์สุขภาพเด็ก
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ:
กุมารแพทย์
ชื่อ-นามสกุล:
พญ. สุทธิพร สถิตย์พิมพา
ใบประกอบโรคศิลป์:
ว.24656
ประจำศูนย์/แผนก:
ศูนย์สุขภาพเด็ก
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ:
กุมารแพทย์
ชื่อ-นามสกุล:
พญ. เมธณี ไทยวงศ์
ใบประกอบโรคศิลป์:
ว.34504
ประจำศูนย์/แผนก:
ศูนย์สุขภาพเด็ก
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ:
กุมารแพทย์
ชื่อ-นามสกุล:
พญ. สิริเพ็ญ บรรจงเจริญเลิศ
ใบประกอบโรคศิลป์:
ว.25384
ประจำศูนย์/แผนก:
ศูนย์สุขภาพเด็ก
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ:
กุมารแพทย์
ชื่อ-นามสกุล:
พญ. พัชรี บัณฑิตเจริญกุล
ใบประกอบโรคศิลป์:
ว.25307
ประจำศูนย์/แผนก:
ศูนย์สุขภาพเด็ก
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ:
กุมารแพทย์
ชื่อ-นามสกุล:
นพ. วิโรจน์ วิจิตรศรีพรกุล
ใบประกอบโรคศิลป์:
ว.11630
ประจำศูนย์/แผนก:
ศูนย์สุขภาพเด็ก
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ:
กุมารแพทย์
ชื่อ-นามสกุล:
พญ. จารุวรรณ คลี่ฉายา
ใบประกอบโรคศิลป์:
ว.20868
ประจำศูนย์/แผนก:
ศูนย์สุขภาพเด็ก
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ:
กุมารแพทย์
ชื่อ-นามสกุล:
นพ. เดชบุญ สถิตย์ศรีวงศ์
ใบประกอบโรคศิลป์:
ว.14148
ประจำศูนย์/แผนก:
ศูนย์สุขภาพเด็ก
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ:
กุมารแพทย์
ชื่อ-นามสกุล:
พญ. กนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์
ใบประกอบโรคศิลป์:
ว.23788
ประจำศูนย์/แผนก:
แผนกอายุรกรรม
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ:
ชื่อ-นามสกุล:
นพ. อานุภาพ ปภาพันธุ์
ใบประกอบโรคศิลป์:
ว.26115
ประจำศูนย์/แผนก:
แผนกอายุรกรรม
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ:
จิตแพทย์

Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15 Next All